Avís Legal

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI
D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem:

El titular de la web és el Col·legi Santa Isabel amb domicili a Rambla Ribatallada 12, 08172 Sant Cugat del Vallès.
Correu electrònic de contacte: escola@franciscanessantcugat.org

DRET D’INFORMACIÓ
Donant compliment al que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) us informem que les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, s’incorporaran, tal com ens les cediu, a un fitxer inscrit en el Registre de Fitxers Privats de l’Agència Espanyola de Protecció de dades. El responsable del fitxer es el Col·legi Santa Isabel Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació sobre les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal. Us recordem que teniu dret a consultar, accedir, excloure, cancel·lar, rectificar i oposar-vos a que les vostres dades es tractin en els termes previstos en l’ordenament i, en especial a la LOPD i en la LSSI. Per exercitar aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a Col·legi Santa Isabel amb domicili a Rambla Ribatallada 12, 08172 Sant Cugat del Vallès, contactar per telèfon al 936740414 o enviar un correu electrònic a l’adreça escola@franciscanessantcugat.org amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte

CONSENTIMENT DE L’USUARI
S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge amb la seva intenció per correu electrònic.
Les dades personals es desen a la base de dades nomenada, i el Col·legi Santa Isabel garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i seguretat de la informació que tracta.

SEGURETAT
El fitxer està dotat del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens fa ciliteu.
El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999) i en normativa que la desenvolupa.

NORMES D’ÚS DEL PORTAL
Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

    GENÈRIQUES
    Queda prohibida la publicació en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:
    La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
    La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumid ors o usuaris,
    El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, i
    La protecció de la joventut i de la infància.
    El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
    El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
    En general, el respecte a la legalitat vigent

 

    PARTICULARS
    L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.
    L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Col·legi Santa Isabel ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

    Provocar danys als sistemes físics i lògics del col·legi Santa Isabel, els seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
    Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El Col·legi Santa Isabel es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, el col·legi Santa Isabel no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

ÚS DE CONTRASENYES
Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya.Si no en disposeu d’una, podeu demanar-la a la direcció del Col·legi Santa Isabel Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya. Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb la direcció del Col·legi Santa Isabel

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El Col·legi Santa Isabel és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del Col·legi Santa Isabel

RESPONSABILITAT
El Col·legi Santa Isabel no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini del Col·legi Santa Isabel a través d’enllaços. El col·legi Santa Isabel es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA
El Col·legi Santa Isabel pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre el Col·legi Santa Isabel i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona